Aviso Legal

O presente Aviso Legal regula o acceso, navegación e uso do sitio web https://www.salvemostrevinca.org (en diante o Sitio web).

As condicións que se establecen neste Aviso Legal son de aplicación supletoria no caso de que o Club de Montañismo Montañas de Trevinca establecese condicións particulares para a participación en accións espcíficas.

1 - DEREITO DE INFORMACIÓN

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, o Regulamento Xeral de Protección de Datos 679/2016 e, Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informámoslle que o Sitio web é titularidade do Club de Montañismo Montañas de Trevinca (en diante, CMMT), con CIF G32470817 e domicilio social en Vilanova de Trevinca, s/n – Vilanova 32366 – A Veiga (Ourense, España). Vostede pode poñerse en contacto connosco a través da seguinte dirección de correo electrónico club [@] montanasdetrevinca.es

2 - USUARIOS

O acceso e/ou uso do Sitio web atribúelle a condición de Usuario, e acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, o presente Aviso Legal.

3 - USO DO SITIO WEB

O Sitio web pode proporcionar acceso a multitude de textos, gráficos, debuxos, deseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sons, bases de datos, imaxes, expresións e informacións (en diante, "Contidos") pertencentes á CMMT ou a terceiros (nos que se mencionará a fonte de procedencia) aos que o Usuario pode ter acceso.

O Usuario asume a responsabilidade do uso do Sitio web. O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos Contidos ofrecidos a través do Sitio web e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do titular do Sitio web, dos seus provedores ou de terceiras persoas, (iii) introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados.

4 - PROPIEDADE INTELECTUAL

Todos os dereitos de propiedade intelectual do contido deste sitio web e o seu deseño gráfico, son propiedade exclusiva de CMMT, e é a quen lle corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos, en virtude do disposto no Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de Abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, así como na Lei 17/2001, do 7 de decembro, de Marcas e a lexislación complementaria en materia de propiedade intelectual e industrial.

CMMT non concede ningunha licenza ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado co sitio web, os servizos ou os contidos do mesmo.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados polos usuarios é responsabilidade exclusiva dos mesmos, polo que o usuario manterá indemne a CMMT de calquera reclamación de terceiros derivada da utilización ilícita de contidos no sitio web.

Así mesmo o usuario ao proporcionar de calquera xeito contidos (fotos, imaxes) neste sitio web cede a CMMT con carácter gratuíto, a totalidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial e calquera outros dereitos que o usuario teña sobre os devanditos contidos.

Tales dereitos inclúen o dereito de reprodución, representación, difusión, transformación, distribución e comunicación pública de todo ou parte do contido, por calquera procedemento e en todos os formatos ou soportes.

SECCIÓN 5 - RESPONSABILIDADE E GARANTÍAS

CMMT declara que adoptou as medidas necesarias que, dentro das súas posibilidades e o estado da tecnoloxía, permitan o correcto funcionamento do seu sitio web así como a ausencia de virus e compoñentes daniños. Con todo, CMMT non pode facerse responsable de: (a) a continuidade e dispoñibilidade dos contidos e servizos; ( b) a ausencia de erros nos devanditos contidos nin a corrección de calquera defecto que puidese ocorrer; ( c) a ausencia de virus e/ou demais compoñentes daniños; (d) os danos ou prexuízos que cause calquera persoa que vulnere os sistemas de seguridade de CMMT.

CMMT poderá suspender temporalmente e sen aviso previo/previo aviso, a accesibilidade ao sitio web con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora. Con todo, sempre que as circunstancias permítano, CMMT comunicará ao Usuario, con antelación suficiente, a data prevista para a suspensión dos servizos.

CMMT non asume ningunha responsabilidade sobre as ligazóns a outras páxinas web que se atopen no sitio web, podendo levar ao Usuario a outros sitios web sobre os que CMMT non ten ningún tipo de control, polo que o Usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nos mesmos.

CMMT non se responsabiliza do uso que os usuarios poidan facer dos Contidos e servizos incluídos no sitio web. En consecuencia, CMMT non garante que o uso que os usuarios poidan facer dos contidos e servizos que no seu caso se inclúan no sitio web, axústense ao presente Aviso Legal, nin que o fagan de forma diligente.

6 - DURACIÓN E MODIFICACIÓN

As condicións do presente Aviso Legal estarán vixentes ata que sexan modificadas, podendo o CMMT efectuar estes cambios que serán comunicados ao Usuario.

CMMT poderá suprimir, engadir ou cambiar tanto os contidos como os servizos que presta, así como tamén a forma na que os mesmos aparezan localizados ou presentados. Enténdense como vixentes, as condicións que estean publicadas no momento no que o usuario acceda ao sitio web de CMMT.

O acceso e/ou o uso do sitio web entenderanse como unha aceptación por parte do usuario das condicións do presente Aviso Legal e, no seu caso, os cambios efectuados nas mesmas.


ÚLTIMA REVISIÓN DO AVISO LEGAL

31 de Xaneiro de 2021