Política de Privacidade

PRESENTACIÓN E DEREITO A INFORMACIÓN


Club de Montañismo Montañas de Trevinca garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3⁄2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD-GDD), e ao Real Decreto 1720⁄2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016⁄679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

A presente política de protección de datos regula o acceso e o uso do sitio web https://www.salvemostrevinca.org (en diante, o “Sitio Web”), que o Club de Montañismo Montañas de Trevinca (en diante, CMMT), con CIF G32470817 e domicilio social en Vilanova de Trevinca, s/n – Vilanova 32366 – A Veiga (Ourense, España), pon ao dispor das persoas interesadas (en diante, os “Usuarios” ou o “Usuario”) en apoiar a iniciativa Salvemos as montañas de Trevinca!.

RESPONSABLE

  • Titular: Club de Montañismo Montañas de Trevinca

  • NIF/CIF: G32470817

  • Domicilio: Vilanova de Trevinca, s/n – Vilanova 32366 – A Veiga (Ourense).

  • Correo electrónico: club [@] montanasdetrevinca.es

FINALIDADE

CMMT, tratará os datos dos seus Usuarios coa finalidade de incorporalos ao sistema de tratamento do que é responsable, pasando a formar parte do listado de apoios de Usuarios contrarios á construción de parques eólicos en toda a Alta Montaña Galega, especialmente, nas Montañas de Trevinca, símbolo natural e Cima de Galicia.

Devandita listaxe utilizarase para levar a cabo accións co obxectivo de salvar as montañas de Trevinca. Comunicarase (por teléfono ou correo electrónico) ao Usuario que accións se levarán a cabo, sempre que fose consentido expresamente polo Usuario o ser incluído na listaxe de participantes.

  • Non existirán decisións automatizadas nin se elaborarán perfís a partir do tratamento dos seus datos.

  • Os datos proporcionados a CMMT, conservaranse durante o tempo que dure a iniciativa.

Devanditos datos permanecerán no sistema de tratamento do responsable. Unha vez completada a iniciativa, os datos persoais facilitados destruiranse no prazo de 30 días desde a data de finalización, salvo que por imperativo legal téñase a obrigación de conservalos.

LEXITIMIZACIÓN

Consentimento expreso do Usuario (art. 6.1 a) RGPD).

DESTINATARIOS

O Usuario consente expresamente a cesión dos seus datos cando sexa necesario para cumprir co obxectivo, sempre que se cedan únicamente os datos imprescindibles para tal fin. Procederase a ceder datos do Usuario ás entidades públicas ou privadas necesarias, a condición de que sexan adecuados e garden relación coa finalidade que se persegue.

O consentimento de cesión a terceiros poderá ser revogado en calquera momento mediante comunicación ao Responsable de Tratamento, de acordo ao apartado seguinte, DEREITOS.

  • Non se contemplan transferencias dos datos fóra da Unión Europea, de ser necesario solicitaráselles o consentimento expreso sobre tal cesión nun ámbito fóra a este territorio.

DEREITOS

O Usuario ten dereito a obter acceso aos seus datos, á súa rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao mesmo, así como á portabilidade dos seus datos, solicitándoo mediante comunicación ao Responsable de tratamento, ben no domicilio do Club de Montañismo Montañas de Trevinca, con CIF G32470817 e domicilio social en Vilanova de Trevinca, s/n – Vilanova 32366 – A Veiga (Ourense, España), a través de club@montanasdetrevinca.es ou ante a AEPD www.aepd.es, achegando, en todo caso, fotocopia de documento identificativo (D.N.I., N.I.E., ou Pasaporte).

PROCEDENCIA

  • Os datos proceden do propio Usuario.


SEGURIDADE DOS DATOS PERSOAIS

Para protexer os teus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado en Google Services (Google Ireland Limited). A seguridade dos teus datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para ter máis información.


ÚLTIMA REVISIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

31 de Xaneiro de 2021

O Titular resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.